Zrušenie TP- ohlasovňa

 04.01.2024

Záznam ohlasovne z návrhu na zrušenie trvalého pobytu

                                                               

Ohlasovňa pobytu v ...........INI.............na návrh právnickej osoby, oprávneného užívať budovu alebo jej časť alebo vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti ( meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu občana, vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov)

.Obec Iňa, Iňa č. 27-93535

a na základe predloženého dokladu - predložených dokladov, zrušila trvalý pobyt občanovi - občanom

( meno, priezvisko a dátum narodenia)

.......................Marta Eisenschreiberová nar. 1951.......................................…

                                                                        

dňom 4.1.2024  podľa § 7 ods. 1 písm.f ( podľa  písm. d) až g)) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

                                                                                             

Miestom nového trvalého pobytu je obec .........Iňa.............. .    Zoznam článkov:

    1 2 3 4 5 >