Súčasnosť

Usporiadateľ verejného, zábavného, športového alebo kultúrno-spoločenského podujatia v obci Iňa je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obecnému úradu v Ini najneskôr 5 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšej lehote. Kópie oznámení postupujeme Obvodnému oddeleniu policajného zboru v Kalnej nad Hronom. Oznámenie o konaní podujatia je potrebné podať na predpísanom tlačive. V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí.

Oznamovacej povinnosti podliehajú aj zhromaždenia usporiadané podľa zákona č. 84/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o zhromažďovacom práve, ktorých konanie je zvolávateľ povinný oznámiť na predpísanom tlačive s výnimkou: zhromaždení usporadúvaných právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným hosťom, zhromaždení usporadúvaných cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania, zhromaždení konaných v obydliach občanov, zhromaždení menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.

Povinnosti usporiadateľa: Usporiadateľ zabezpečí dostatočný počet organizátorov, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie uvedených podmienok a za prípadné škody. Usporiadateľ zabezpečí, aby v priestoroch podujatia bola dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia osôb, majetku. Usporiadateľ zabezpečí dodržanie ustanovení zákona o nakladaní s alkoholickými nápojmi a cigaretami. Usporiadateľ zabezpečí aby v priestoroch podujatia a v okolí bol dodržaný nočný pokoj a poriadok.