Záverečné stavovisko -územný plán regiónu NSK

 25.05.2022

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ - zaslanie

V súlade s ustanovením § 14 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“, ktorého obstarávateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Záverečné stanovisko bolo vypracované podľa § 14 ods. 1 zákona príslušným orgánom – Okresným úradom Nitra, odborom starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia – Úradom verejného zdravotníctva SR. Schvaľovanie strategického dokumentu upravuje § 15 zákona. Podľa § 15 ods. 1 zákona ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na podmienky prijatia strategického dokumentu. Upozorňujeme, že podľa § 15 ods. 2 zákona schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu podľa § 12 schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky verejnosti. Podľa § 15 ods. 7 zákona obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 zákona v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu, t.j. Okresnému úradu Nitra, a zároveň ho uverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. Podľa § 14 ods. 5) zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy je možné do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Prílohy: 1. Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2022/002265


Zoznam článkov:

1 2 3 >