Dokumenty

1 2 3 4 >
Volby VUC 2017
Zverejnenie elektronckej adresy - volby VUC 2017
  Elektronická adresa - VUC 2017
RIS SAM
  Správa auditora
  Vyrocna sprava Ina
Symboly obce
  Vlajka Obec Iňa
  Erb obce
Obecné zastupiteľstvo
  Pozvánka OZ 2014- január
  Zápisnica OZ- január
  Pozvánka OZ 2014- február
  Zápisnica OZ- február
  Pozvánka OZ 2014- marec
  Výpis z uznesenia
  Výpis z uznesenia
Obec Veľký Ďur
  Územný plán obce Veľký Ďur
Obecné zastupiteľstvo
  Zápisnica OZ- marec
  Zápisnica OZ- jún
  Zápisnica OZ- december
  Zápisnica OZ- december
  Zápisnica OZ- december
Obecné zastupiteľstvo 2012
  Zápisnica OZ- marec
  Zápisnica OZ- jún
  Zápisnica OZ- september
  Zápisnica OZ- október
  Zápisnica OZ- november
  Zápisnica OZ- december
Nájomné byty
  Domový poriadok
  Žiadosť o pridelenie bytu
VZN
  VZN o odpadoch
  VZN o zásobovaní pitnou vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp
  VZN o daniach od roku 2019
  VZN o poskytovaní dotácií
  VZN malé zdroje znečistenia
  VZN o nájme obecných bytov
  VZN o vodení a držaní psov na území obce
  VZN sadzobník poplatkov
  VZN malé zdroje znečistenia od 1.1.2020
  VZN o daniach od 1.1.2020
Záverečné účty obce
  Záverečný účet 2011
  Záverečný účet 2012
Monitorovacie správy obce
  Monitorovacia správa 2011
  Monitorovacia správa 2012
Výročné správy obce
  Výročná správa 2011
  Výročná správa 2012
  Čestné vyhlásenie
  Čestné vyhlásenie k veku stavby
  Návrh na kolaudáciu
  Ohlásenie drobnej stavby- elektrická prípojka
  Ohlásenie drobnej stavby- plynová prípojka
  Ohlásenie zmany v užívaní stavby
  Splnomocnenie
  Splnomocnenie k prepisu auta
  Splnomocnenie na zastupovanie
  Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti
  Žiadosť o potvrdenie veku stavby
  Žiadosť o stavebné povolenie
  Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
  Žiadosť o súhlas na výrub drevín
  Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu